Новини

Семинар за изграждане капацитет на младежки работници се провежда от 25 до 29 март, 2019 в Колима, Мексико като част от активностите по проект SE-HUB

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ е провеждането на т.нар. Семинар за изграждане капацитета на младежки работници.

Събитието цели да дискутира местният контекст на партньорските страни (България, Гърция, Намибия, Южна Африка, Мексико и Бразилия), да определи приоритетите и фокус направленията за социално предприемачество. То има важна роля за изпълнението на следващите проектни дейности и осигурява подкрепа за ефективното планиране на оптималните резултати на инициативата в националния контекст на всяка участваща страна.

Семинарът в подкрепа на младежките работници се провежда от 25-ти до 29т-ти март, като негов домакин е Университет на Колима, Мексико.

Събитието събира 12 международни и 10 местни участника, които в рамките на 5-дневната програма ще бъдат потопени в поредица от практически насочени презентации, партньорско обучение, наставничество, съвместно решаване на проблеми и други групови активности.

Проект SE-HUB  е съвместна инициатива на 6 организации, която е съ-финансирана от програма Еразъм€ на Европейския съюз по силата на договор за безвъзмездно финансиране № 2018-3974.

3353e6c86ce8d9ac03af6274776aac20

 

 • 25.03.2019

Нова инициатива на МИМ отново с висока оценка

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, Сдружение „Международен  институт по мениджмънт“ разработи своята нова инициатива. Тя е с наименование SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ и е продължение надългогодишната ангажираност на организацията в подкрепа на гражданския сектор, младежката работа и работата в мрежа с партньорските страни.

Проектът поставя фокус върху новите за гражданския сектор тенденции на 21-ви век, широко групирани с общия термин социално предприемачество. По-конкретно, инициативата е замислена като съвместно сътрудничество за разработване на адекватни методи за младежка работа, идентифициране на добри практики и разработване на достъпни обучителни материали за дейности по изграждане на капацитет в областта на социалното предприемачество.

Проектът обединява 6 организации от 4 континента: 2 нестопански организации от България и Гърция, които ас активни в областта на младежка и социалното предприемачество, 2 младежки агента от Африка и 2 университета от Бразилия и Мексико, които участват в овластяването на младежка, социалното предприемачество и развитието на общността.

Проект SE-HUB е един от 76-те одобрени за финансиране (от общо 185 депозирани) кандидатури по първата поканата за 2018г. на програма Еразъм 3, ключова дейност Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Очаква се проектът да стартира през м. декември и да бъде финализиран през м. юни, 2020г. Резултатите, които ще бъдат получени в рамките на инициативата включват:

-          Дейности за изграждане на капацитет, вкл. обучение на обучители и нетрадиционно изграждане на капацитет чрез преживяване;

-          Изработване на обучителни материали и база данни с добри практики в областта на социалното предприемачество и социалните иновации в гражданския сектор, представени чрез отворени образователни ресурси и мобилно приложение;

-          Установяване на социално иновационни обучителни центрове в проектните страни, свързани в SE-HUB мрежа;

Местни обучения за мултипликатори. 

 • 25.10.2018

Международна академия "Бизнес образование и устойчивост"'

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по мениджмънт е домакин на международна академия „Бизнес образование и устойчивост“, в рамките, на която ще бъдат представени и тествани модули за обучение по социално предприемачество, корпоративна социална отговорност, бизнес и устойчиво развитие в университети-партньори от България, Великобритания, Литва, Испания Португалия, Гърция и Турция.

В академията ще участват 25 преподаватели от традиционни партньори на ВУМ като Бирмингам Сити Юнивърсити, Юнивърсити Колидж Бирмингам, Университет за приложни науки Утена, Международно училище за право и бизнес-Литва, Икономически университет Измир, Университет на Тесалия, Международен институт за иновации ИНДИКО, Португалско общество за иновации и политехнически институт Браганца и Международен институт по мениджмънт. Целта е да стимулират за научните изследвания, обмена на добри практики и въвеждането на социалния бизнес като приоритет в образователните системи на участващите страни.

Събитието се провежда в рамките на проект „Бизнес образование за устойчивост: Преподаване на Корпоративна социална отговорност и Социално предприемачество за устойчиво и регионално развитие“ по Договор №2014-1-BG01-КА200-001694, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование".

За повече информация: education4sustainability.eu

 • 16.06.2017

КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и устойчивост: Корпоративна социална отговорност и социално предприемачество - 12 април 2017, гр.Добрич

Може да гледате конференцията на живо от тук:

 • 12.04.2017

КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и устойчивост: Корпоративна социална отговорност и социално предприемачество - 12 април 2017, гр.Добрич

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на адрес: гр. Добрич, ул. „България“ №3, ет. 2, зала 203

В рамките на събитието ще бъдат представени

- изследвания и обмена на добри практики в областта на социалното предприемачество, социалните иновации и корпоративната отговорност;

- иновативни учебни програми, учебни материали и електронна платформа за обучение;

- модел на процедура за сертифициране на умения и компетентности, придобити от доброволци чрез участие в инициативи за корпоративна отговорност;

- примери за инициативността и участието на младите хора в доброволчески инициативи и в проекти в полза на местните общности;

- интересни и успешно реализирани идеи за социално предприемачество и корпоративна социална отговорност ще представят Висше училище по мениджмънт, Международна младежка камара, „Социална чайна“,  Фондация „Ръка за помощ“ и „Пенсионно осигурителна компания“ АД.

 

За повече информация и участие :

тел.: + 359 58 655 626, + 359 58 655 628

факс: + 359 58 605 760

моб. тел. + 359 885 398 643

е-mail: best.project.2017@gmail.com

 

Конференцията се провежда в рамките на проект „Бизнес образование за устойчивост: Преподаване на Корпоративна социална отговорност и Социално предприемачество за устойчиво и регионално развитие“ по Договор №2014-1-BG01-КА200-001694, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование".овече информация за проекта можете да откриете на интернет страница:http://education4sustainability.eu

Прикачен файл: attachment_1491551519.pdf

 • 07.04.2017

Стартира проект "Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)"

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за Проект BG05M9OP001-2.005-0149-С01 „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)”по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е с продължителност 20 месеца.

Проектът „ПРОФИЛ” цели подобряване качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите.

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

 • Създадена иновативна форма на социална услуга в общността и интегрирана подкрепяща услуга за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на семействата с деца с увреждания;
 • Подобрена пригодност и мотивация на бенефициентите за заетост чрез активиране на личностните и професионалните умения;
 • Валоризиране на потенциала и възможните като работна сила на хората, които се грижат за деца с увреждания;
 • Осигурена заетост;
 • Промяна в негативните обществени нагласи и резервираното отношение на работодателите.

 

Прикачен файл: attachment_1507643793.pdf

 • 30.03.2017

Oнлайн проучване за обществените възприятия на миграцията

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на миграцията, започна и реализацията на европейският проект NECME "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" в България с участието на Сдружение "Международен институт по мениджмънт". Проектът се финансира по програма Европа за гражданите на Европейският съюз и обединява 17 граждански организации от 16 различни страни. Инициативата се координира от Фондация "Джовани и Франческа Фалконе", която организация се ръководи от роднини и колеги на посветения на борбата с мафията магистрат Джовани Фалконе, убит през 1992г. 

Проектът цели да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в условията на създаване на нови форми на обществена ангажираност и активно граржданство. 

За по-добро разбиране на настоящата ситуация, днес бе стартирано международно проучване по темата. 

Проучването, изготвено от Палермо (Италия) и Университет за приложни науки Vidzeme (Валмейра, Латвия) ще създаде възможност за документиране и анализиране на възприятията за миграцията и мигрантите в европейското общество, като също така ще  постави фокус как мигрантите се превръщат в жертви на организираната престъпност или биват въвлечени в нея. 

Проучването ще се проведе онлайн през следващите 2 месеца и ще бъде достъпно тук:  https://it.surveymonkey.com/r/8JM68QH

 "Постоянният миграционен поток през последните години повлиява европейското гражданско общество - казва Мария Фалконе, президент на Фондация Фалконе - и всеки от нас трябва да вземе активна роля в проеодоляването на ксенофобията, нетолерантните и дискриминационни поведения." 

Чрез въвличането на различни заинтресовани страни (учители, представители на нестопански организации и европейски агенции, администратори на публични институции, журналисти, законотворци ...) и въвеждането на различни методологии, участниците l  ще бъдат стимулирани да действат като индивидуални граждани или като организирано гражданско общество, за да се улесни включването на мигрантите в европейското общество и да се създаде синергия между гражданското общество и публичните институции, вкл. чрез промотиране ролята на доброволчеството.

 • 19.12.2016

Pезултатите по проект „Валоризиране на висококвалифицираните мигранти” (2014-1-IT02-KA204-003515)

Интелектуталните продукти по проект „Валоризиране на висококвалифицираните мигранти” (2014-1-IT02-KA204-003515) са достъпни и чрез нашия уеб-сайт.

Прикачен файл: attachment_1468841428.rar

 • 18.07.2016

Започва международна академия за креативното поколение

От 22 до 24 юни, 2016 г. в кампуса на Институт за приложни изкуства на Budapest Metropolitan University в Будапеща ще се проведе Академия на креативното поколение, в която ще се включат 13 участника от страните Кения, Намибия, ЮАР и Ботсвана, 10 местни участника от Унгария, както и общо над 7 лектора от България и страната – домакин. Събитието се състои в рамките на проект „Умения за управление на изкуствата: Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии“ (SMART), който се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Водещ партньор е Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ – Варна.

Ключова цел на Академията е да предостави на включените лица нови знания в областта на арт-мениджмънта, творческите индустрии, предприемачеството и арт-базирани инициативи, водени от социалното въздействие. Освен това, в рамките на събитието чрез интерактивен диалог с участниците и други похвати ще се идентифицират основните проблемни области на целевите сектори сред страните партньори по проекта, както и нуждите и потребностите на младите хора там, за да се определят най-добрите инструменти, които да насърчат младежите за по-добро опознаване на изкуствата и творческите индустрии, и включване в някаква форма на заетост в тези сектори. За целта, в по-нататъшна фаза на проекта ще бъдат разработени висококачествени отворени образователни ресурси, чиято форма, съдържание и конкретна насоченост ще бъдат дефинирани именно в рамките на настоящата Академия. 

Програмата на Академията на креативното поколение предвижда презентации за въвеждане в целите и предназначението на обученията в областта на изкуствата и креативните индустрии, ролята на тези сектори за икономическо и социално развитие, както и инструментите за утвърждаване на тяхната роля в обществото. Планира се и посещение на ключови центрове и институции, представящи и промотиращи изкуството и творческите индустрии. В заключителната част на събитието, участниците ще посетят бизнес – инкубатор, насърчаващ предприемаческата дейност в креативните сектори.

Събитието ще приключи с връчването на сертификати, а на 25 юни тринадесетте участника от Африка ще потеглят към Варна и Добрич, България за включване във второто събитие по проекта – Уъркшоп за изграждане умения на креативното поколение, който ще се проведе от 26 до 29 юни 2016 г. и ще акцентира върху обучението чрез преживяване. В рамките на работната среща в България участниците ще бъдат въведени в тънкостите при организиране на събития – изложби, фестивали и конференции със специален акцент върху кулинарните изкуства. В последният ден на мероприятието (29 юни 2016 г.) в град Добрич ще се проведе Международна кулинарна изложба, с чиято организация и промотиране ще бъдат ангажирани както 13-те гости, така и 10-те български участника. 

Прикачен файл: attachment_1466677988.pdf

 • 21.06.2016

Събитие за разпространение на резултатите по проект „Валоризиране на висококвалифицираните мигранти“ (VALORIZE)

Уменията за организация на работата, социалните умения и уменията, ориентирани към постигане на резултати, са сред най-търсените групи „меки“ умения от работодателите

„Личностните (меките) умения и опитът в международна среда – конкурентно предимство на пазара на труда“, беше темата на провелото се днес (16 юни 2016г.) събитие за разпространение на резултатите по проект „Валоризиране на висококвалифицираните мигранти“ (VALORIZE).

Събитието се организира от „Международен институт по мениджмънт“ (учредител на „Висше училище по Мениджмънт“) в рамките на проект VALORIZE, който се изпълнява по Програма Еразъм+ в  партньорство с организации от Италия, Швеция, Германия, Австрия, Франция и България.

По време на събитието бяха представени разработените продукти, включващи пакет от инструменти за оценка и промотиране на личностните (т.нар. „меки“) умения на мигрантите, които да позволят по-добрата им интеграция на трудовия пазар в ЕС и достъпа им до по-добре платени работни позиции, съответстващи на формалното им образование. Според проведено международно изследване в рамките на проекта, става ясно, че най-високо оценяваните от работодателите „меки“ умения се групират в три основни клъстера: Умения за организация на работата, социални умения и такива, които са насочени към постигане на резултати. В рамките на тези три групи са идентифицирани общо 12 личностни умения, сред които: управление на времето, работа в екип, умения за общуване, креативност и иновативност, способност за вземане на решения и др., които са „преносими“, т.е. могат да бъдат приложени във всяка професия.

Своя опит в преподаването, оценяването и формирането на личностни умения споделиха експерти и лектори в областта на образованието и човешките ресурси. Акцент на срещата беше поставен и върху изискванията на работодателите в България към „меките“ умения на служителите и възможностите за кариерно развитие, които те предоставят. Бяха споделени добри практики от български обучителни институции в развитието на личностни умения за заетост и кариерно консултиране.

Прикачен файл: attachment_1468594212.pptx

 • 16.06.2016

Покана за събитие за разпространение на резултатите по проект „Валоризиране на висококвалифицираните мигранти” (2014-1-IT02-KA204-003515)

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в националното събитие за разпространение на резултатите по проект „Валоризиране на висококвалифицираните мигранти” (2014-1-IT02-KA204-003515). Проектът се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+” с участието на шест организации-партньори – Каса ди Карита (Италия, координатор), Фолксуниверситет (Швеция), Център за учене през целия живот към Университета Нюрнберг (Германия), Академия за продължаващо обучение ЕСС (Австрия), Сдружение на институциите за продължаващо обучение в област Вале (Франция) и Международен институт по мениджмънт (България).

Събитието ще се проведе на 16.06.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Висшето училище по мениджмънт в град Добрич, на адрес: ул. „България“, № 3, ет. 2, зала 205.

Целта на проекта бе да се разработи пакет от инструменти за оценка и промотиране на личностните умения на мигрантите, които да позволят по-добрата им интеграция на трудовия пазар в ЕС и достъпа им до по-добре платени работни позиции, съответстващи на формалното им образование. Този пакет включва четири основни продукта:

1) Рамка и скала за оценка на личностните умения съгласно изискванията на работодателите;

2) Модел за оценка на личностните умения – MOSSA;

3) Модел за обучение по личностни умения - МOSSE и

4) Модел за промотиране на меките умения, включително чрез създаване на лични портфолия и он-лайн профили - MOSP. 

Моделите са интердисциплинарни и могат да бъдат адаптирани за оценка и изграждане на личностни умения за по-добра заетост на обучаеми в системата на средното и висшето образование с най-разнообразна професионална ориентация. Всеки продукт съдържа педагогически модел, ръководство за организация на дейността, структура и модели на документи (вкл. изпитни и обучителни материали), които могат да бъдат въведени непосредствено от обучителните институции и посредническите агенции.

В рамките на събитието за разпространение на резултатите, освен продуктите по проект „Валоризиране на висококвалифицираните мигранти” (2014-1-IT02-KA204-003515), ще бъде представен и опитът на българските обучителни институции в развитето на личностни умения за заетост и кариерно консултиране.

 • 10.06.2016

Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...