Проекти

Договори за организиране и провеждане на езикови и специализирани обучения на прокурори, възложени от Върховна касационна прокуратура на Република България

Договори за организиране и провеждане на езикови и специализирани обучения на прокурори, възложени от Върховна касационна прокуратура на Република България

  • Начало: 01.10.2009
  • Край: 31.07.2010

Обединявайки ресурси и експертен капацитет със своите дългогодишни партньори - „Международен колеж” ООД и Център за професионално обучение и ориентиране, Сдружение „Международен институт по мениджмънт” реализира две от основните дейности в рамките на проект, изпълняван от Върховната касационна прокуратура на република България.

Описание

Проектът „Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси” по Договор № К09-24-2С/10.06.2009 се финансира в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”

Общата цел на проекта е постигане на ефективност в работата на Прокуратурата на Република България в областта на международната правна помощ чрез развитие на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на прокурорите. Същата беше постигната чрез работа в няколко паралелни направления:

  • Създаване на методологическа рамка за оптимизиране на капацитета на прокурорите
  • Повишаване на капацитета на прокурорите – специфичните знания и умения в областта на международната правна помощ;
  • Повишаване на езиковата подготовка на прокурори, работещи по Международни производства;

В изпълнение на начертаните цели в помощ на всички прокурори, които работят по международни дела, беше разработено и  издадено ръководството Modus Operandi – уникален сборник, какъвто няма написан в нито една държава-членка на ЕС. Сборникът е учебно помагало по международно право, състоящо се от 500 страници, в които са описани наказателно-правните процедури и най-добрите международни практики в областта на правното сътрудничество. Въз основа на разработеното ръководство беше организирана и проведена програма за обучение на обучители в резултат на която след проведени два семинара беше обучен квалифициран екип от 12 обучители в областта на  производства във връзка с международната правна помощ по наказателни дела.

Реализирането на второто направление беше изразено в организирането и провеждането на 6 тридневни специализирани обучения в резултат на които бяха обучени 88 прокурори от различни нива на системата за прилагане на законодателните и договорните аспекти в областта на международната правна помощ. Придобиването на специфичните знания и умения в областта на международната правна помощ има своето директно отражение върху постигането на генералната цел на проекта, а именно  повишаване на капацитета на прокурорите.

Постигането на третата цел, а именно повишаването на  езикова подготовка прокурорите, които работят по международни производства, беше реализирано чрез организирането и провеждането на специализирано обучение по английски език с фокус върху юридическата терминология, приложима в ежедневната работа на представителите на целевата група. Обучението се проведе в малки групи в 16 населени места на територията на Република България и в неговия край успешно завършиха и  бяха сертифицирани 102  прокурори.

Успешното изпълнение на проекта беше увенчано с провеждането на Заключитената конференция през месец юли 2010 г. с фокус върху международноправното сътрудничество, в която взеха участие над 130 участника, сред които освен преките бенефициента по проекта – обучителите и обучените в рамките на семинарите прокурори, присъстваха и зам.министъра на правосъдието Даниела Машева, представители на Висшия съдебен съвет на Република България,  представители на Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, представители на Европол и EUROJUST, изтъкнати лектори в областта на правото като д-р Атанас Семов и проф. Радостин Беленски, чуждестранни експерти, лектори и гости.

В резултат на проекта беше създадена и укрепена Национална мрежа от прокурори, работещи по международни дела. Тази мрежа е едно от изискванията на Европейската комисия към държавите-членки, което България вече е изпълнила. С този проект се допринася за изпълнение на изискванията, заложени в доклада на ЕК, за постоянно обучение на прокурори.

Период на изпълнение: октомври  2009 г. – юли 2010 г.

Обща стойност на извършените дейности: над 235 000 лв.

Галерия


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...