Проекти

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

  • Начало: 01.04.2008
  • Край: 30.11.2008

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

Описание

„Международен институт по мениджмънт", базирайки се на дългогодишния опит на своите експерти и специалисти, както и подкрепата на Висше училище „Международен колеж", реализира оправдавайки гласуваното от Министерство на Държавната администрация и административна реформа доверие да разработи и внедри Методика за външен (хоризонтален) контрол в администрацияна на местно и централно ниво. Поръчката беше възложена в рамките на проект "Ефективният контрол - залог за "умна", компетентна и професионална администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет".

Дейностите, които бяха осъществени в рамките на проекта включваха няколко направления - изследователска дейност, провеждане на обучения и организиране на международна конференция и други събития, на които да бъдат дискутирани проблемите и представени практиките на различни европейски държави.

В рамките на договора бяха извършени следните дейности:

  • Преглед и изследване на европейското и националното законодателства и изследване на опита на държавите от ЕС в изграждането и функционирането на звена за външен контрол на административните структури и по отношение на мястото на звената за външен (хоризонтален) контрол в централната администрация; структурата и функциите на контролните звена; механизмите за външен контрол
  • Изготвяне на база данни за административните звена за контрол в администрациите от страните от ЕС
  • Оценка и анализ на базата данни от констативни протоколи и задължителни предписания на инспекторите от МДААР
  • Формулиране на предложения за прилагането на най-добрите практики в работата на звеното за външен (хоризонтален) контрол за държавната администрация за засилване на капацитета му
  • Разработване на методика за осъществяване на външен контрол в българската държавна администрация и наръчник от документи за контролната дейност за звеното за външен контрол
  • Разработване на учебни помагала и организиране на обучение по прилагане на методиката за 100 служители от централната администрация, 150 служители от областни и общински администрации и 50 служители от контролни органи
  • Провеждане на конференции, обучения, работни срещи и дискусии с участието на инспектори и експерти от централната и териториалните администрации
  • Изготвяне на предложения за промяна в законодателството за държавната служба в областта на контрола в администрацията

Първата стъпка беше да се проучи законодателството на осем държави, членове на Европейския съюз, регламентиращо конкретната материя. Изследването включваще цялостен анализ на нормативната рамка, структурите, които са създадени и осъществяват контрол на държавната администрация, моделите и концепциите за държавната служба. С тази цел бяха осъществени 5 визити в Испания, Италия, Франция, Великобритания и Люксембург, като бяха организирани работни срещи в различните звена и министерства, чието пряко задължение е свързано с регулиране на дейността на държавната администрация на национално, регионално, или местно ниво. Европейският опит беше представен и на Международна конференция с участието на експерти от Италия и Словения.

Разработената Методика за външен и хоризонтален контрол в държавната администрация многократно беше обсъждана в рамките на 6 работни семинара, в които се включиха над 250 инспектори и експерти. Контролът върху работата на държавните служители е в основата на повишаване качеството на извършваната от тях дейност. Над 350 представители на администрацията имаха възможност да преминат двудневно обучение, за да се запознаят с вече разработената методика и да обсъдят в детайли проблемни ситуации, които са срещнали при взаимодействието си с контролните звена.

Заключителният етап от разработването и внедряването на Методиката беше изготвянето на предложения за промяна в нормативната уредба, регламентираща контрола на администрацията. След проведените работна среща и кръгла маса с учасието на представители на МДААР, окончателно бяха уточнени всички детайли, които имат нужда от промяна, базирайки се на разработената от „Международен институт по мениджмънт" методика.

Период на реализация: април - ноември 2008 г

Обща стойност: 527 400 лв.

Галерия


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...