Проекти

Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация

Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация

  • Начало: 01.08.2008
  • Край: 31.08.2009

Проектът, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, се реализира от екип на Фондация „Модерно образование и наука”, чийто председател е основателят на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” - доц. д-р Тодор Радев.

Описание

С реализирането на този проект екипът си постави цел да активизира младежките НПО в региона чрез повишаване на управленските им умения, създаване на партньорска мрежа и пилотен модел на взаимодействие между местните власти и младите хора.

Дейностите бяха насочени в три основни направления - организиране на Управленска Академия, учредяване на Партньорска мрежа „Добруджански младежки алианс” и проучване на добрите практики и законодателството на европейските държави в сферата на младежките политики.

След многобройни работни срещи, интервюта и проучване на потребностите на НПО в целия регион, стана ясно, че на младите хора са им необходими допълнителни знания за структурите на държавната и местната власт, както и умения да привличат вниманието върху въпросите, които ги вълнуват, да дебатират, да отстояват позициите си, да администрират организации и инициативи. Ето защо в организираната Управленска Академия екипът на проекта се спря на 3 модула - „Местни и управленски политики и практики, национални специфики и интеркултурни измерения”, „Връзки с обществеността” и „Организационно управление”. Обучението предостави възможност на 90 младежи - представители на НПО да разработват мениджърски стратегии, да се запознаят с възможностите за финансиране и механизмите на управление в изпълнителната власт на местно и регионално ниво, да участват в радиопредаване и др.

В края на януари 2009 година, в отговор на втората основна цел, беше създадена Партньорска мрежа „Добруджански младежки алианс”, която обедини  усилията на 29 организации в реализирането на младежки инициативи, като срещна позитивен отзвук и готовност за съвместна работа и от местните власти. Положителна отправна точка за бъдещите инициативи на мрежата бяха и добрите практики на над 12 младежки организации от Швеция, Германия и Ирландия, посетени от екип по проекта. Експертите останаха впечатлени от високата степен на влияние, което са придобили НПО в тези държави, както на местно, така и на национално ниво. Студентските организации влияят при вземане на решения, свързани със законодателството в сферата на образованието, младите хора са си извоювали правото на Младежки парламенти и Младежки общински съвети, които пряко да участват в разработването и управлението на политиките.

Младите хора прекарват много повече време във виртуалното пространство, ето защо екипът заложи на он-лайн комуникацията и дистанционната обучителна платформа по трите модула на Управленската Академия, достъпна на сайта на проекта: http://www.f-mon.org. Стартиран беше и интернет Младежки форум „ФАР” - http://www.f-mon.org/forum, който предоставя възможност да бъдат обсъждани проблеми, партньорства и инициативи.

По проекта бяха подготвени и много важни и интересни материали, свързани с младежките политики на национално и европейско ниво. Издадените наръчници по модулите, включени в Управленската Академия - „Местни и управленски политики и практики, национални специфики и интеркултурни измерения”, „Връзки с обществеността” и „Организационно управление” , както подготвените Доклад - преглед на европейското законодателство за младежта и брошура „Добри национални и европейски практики за ефективно партньорство на младежките НПО, имат за цел да повишат информираността и капацитета на целевата група и устойчиво да създадат база за надграждане на знанията и уменията.

Период на реализация: август 2008 - август 2009 г.

Стойност на договора: 388 966,64 лв.


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...