Проекти

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS) 2018-1-DE02-KA204-005032

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS) 2018-1-DE02-KA204-005032

 • Начало: 01.11.2018
 • Край: 31.10.2020

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на работещите привлича засилено вниманието в повечето Европейски държави. Особено притеснителни са т.нар. „функционална писмена грамотност“ и „функционална математическа грамотност“. Програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международна оценка на компетенциите на възрастните разкрива, че в Европа един от всеки четири възрастни не притежава достатъчна грамотност, за да може да се справя с ежедневните си нужди (Международно изследване на грамотността сред възрастните). В допълнение към тази ситуация, Европа се изправи през последните години и пред безпрецедентен наплив на бежанци и мигранти. Въпреки че повечето държави-членки започнаха да предлагат езикови обучения, голяма част от това население имат ограничена грамотност и умения да боравят с числа и математически действия, което ги възпрепятства от пълноценно интегриране в културата на приемащата ги страна и от участие в пазара на труда. В тази връзка, препоръките на Европейската мрежа за основни умения (финансирана от Европейската комисия) насочени към популяризиране на програмите за обучение по основни умения като средство за борба със социалното изключване, са по-приложими от всякога. Те включват „…участие на трудовия пазар, използване на грамотността като учение на работното място, участие в обучение и образование за възрастни….“

Описание

Основната цел на проекта е да подобри грамотността и основните математически умения, които са необходими на работно място, на възрастните с ниско ниво на образование, и особено бежанци и имигранти. 

Конкретни цели:

 • Да се разработят електронни обучителни материали за придобиване на базова грамотност, основни математически умения и комуникационни умения в сферите на строителството, почистващата индустрия, туризма и социалните грижи;
 • Да се отчитат аспектите на различията, особено в предходния културен и социален опит и среда на обучаемите, с цел тяхното по-пълноценно в европейското общество;
 • Да предостави интерактивна виртуална среда, чрез използването на интернет и мобилни приложения, като изключително полезен стимул за учене;

Да повиши осведомеността сред бежанските общности по този въпрос и да демонстрира модели на успешно партньорство между различните заинтересовани страни като работодатели, доставчици на обучения и политиците.

 

Основните целеви групи по проекта са обучаващите в системата на образованието за възрастнии прилагането на интеграционни мерки. Вторичната целева група са бенефициентите, т.е. ниско-образовани възрастни, търсещи убежище и мигранти с липса на основни математически умения и грамотност.

Заинтересованите страни са основните организации, въвлечени в процеса на обучения за основни умения, както и бежанските организации и други институции, занимаващи се с интеграцията на бежанци и търсещи убежище

 

Предвижда се разработването на следните Интелектуални продукти (ИП):

ИП1: Насоки за обучители (период на разработване от 01/2019 до 05/2020)

Насоките ще бъдат адресирани към основната целева група на проекта (обучители в системата на образованието за възрастни и такива, които прилагат интеграционни мерки, консултанти от институциите по заетостта и трудови посредници). Те ще показват как да се подобрят основните умения свързани с грамотността и базовите математически умения (числа, мерки, калкулации, четене с разбиране, писане и др. задачи), приложими в четири основни подбрани сектора (строителството, почистването, туризма и социалните грижи), и кои конкретни социални и комуникационни умения са необходими за упражняването на професии в тези области. Освен това, насоките за обучителите ще се фокусират върху европейския контекст  на етиката на работното място и как да бъдат третирани 
аспектите на интегрирането на принципа на равенството между половете. На трето място, насоките също ще съдържат инструкции и предложения за смесен тип обучение (дистанционно обучение с присъствени срещи), например как да съчетават материалите он електронната платформа с упражнения и групова работа, които ще бъдат различни, в 

зависимост от съответния трудов сектор. 

ИП2 до ИП5: Електронно обучение за четири подбрани сектора (период на разработване от 01/2019 до 05/2020)

 • Строителство
 • Почистваща индустрия
 • Социални грижи и здравеопазване
 • Туризъм и отдих

Тези четири интелектуални продукта ще бъдат разработени на английски език и на езиците на държавите-партньори по проекта. Всеки от тях ще съдържа няколко модула за обучение по грамотност и математически умения (четене с разбиране, кратки задачи за писане, разбиране на числата, и основни математически принципи и действия). Освен това, те ще се фокусират също и върху важни социални и комуникационни умения, както и ще пресъздават възприетите европейски ценности и нагласи в условията на работния процес.

 

ИП6: Електронна обучителна платформа (период на разработване от 03/2019 до 05/2020)

Workplace Basic Skills електронни обучителни услуги и курсове: тя ще поддържа предоставянето на всички електронни обучителни материали, разработени по проекта, и също така ще предлага онлайн интерактивни инструменти като форуми, блогове и приложения към социални медии.

Платформата ще се използва като виртуална обучителна среда, където потребителите ще могат да намерят онлайн модулите за обучение, да участват в учебни дейности и да комуникират помежду си. Ще бъде свързана с онлайн базирана система за  преводи в реално време и по този начин ще преодолява езиковата бариера между потребителите от различните държави.

 

ИП7: Мобилни приложения (период на разработване от 03/2019 до 05/2020)

Мобилните приложения Workplace Basic Skills: Подбрани онлайн обучителни материали от електронните курсове и от насоките ще бъдат адаптирани по подходящ педагогически подход в интегрирани приложения за смарт- фони и устройства.

 

Проектът е финансиран в рамките на програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

 

Можете да следите изпълнението на проекта на следната интернет страница: 

Партньори

Проектът разчита на силен и географски балансиран консорциум от 8 опитни партньорски организации с разнообразен профил. Всички те споделят обща визия и ценности по отношение на въвличането на целевите групи, овластяването на хората, ученето през целия живот и иновациите в образованието. Композицията на партньорството в рамките  

на проекта BASIC SKILLS гарантира, че то има всички необходими умения, за да осигури успешното разработване на продуктите и разпространението на резултатите от проекта. Разнородният екип за реализация на проекта е съставен от организации със социален и изследователски профил, доставчици на обучение и образование за възрастни, организации-социални партньори и институции с ИКТ експертиза.

 

Координатор на проекта:  Институт за образователни иновации (ILI-FAU)(Германия) - www.ili.fau.de

 • Сдружение „международен институт по мениджмънт“ (България) - www.mimbg.org
 • WIN – Science Initiative Lower Austria (WIN) (Австрия) - www.wissenschaftsinitiative.at
 • QUALED non-profit organization for qualification and education (Словакия) - www.qualed.net
 • Институт INTEGRA, Институт за развитие на човешкия потенциал (Словения) - www.eu-integra.eu
 • “ACADEMIC NETWORK” (GUnet) (Гърция) - www.gunet.gr
 • Innovation Training Center, S.L. (Испания) - www.innovationtc.es

Ente Bilaterale Veneto (Италия) - www.ebvenetofvg.it


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...