Проекти

Планиране на местното икономическо развитие на община Каолиново

Планиране на местното икономическо развитие на община Каолиново

  • Начало: 01.12.2006
  • Край: 30.06.2007

Проектът се реализира от “Международен Институт по Мениджмънт” в партньорство с Община Каолиново в рамките на Програма “Активни услуги на пазара на труда” към Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

Описание

Сериозният изследователски потенциал на експертите, работещи в „Международен институт по мениджмънт", съвместно със специалисти от Висше училище „Международен колеж", беше в основата на разработване на Стратегия за икономическо развитие и План за развитие на алтернативния туризъм за община от Североизточния регион на планиране - Каолиново. Бизнес средата в региона предполага да се стимулира създаването на малки и средни предприятия и развитие на семеен бизнес, за да се преодолее високото ниво на безработица. Липсата на големи индустриални мощности, запазеният бит в малките населени места и селата, разнообразният ландшафт предполагат добри предпоставки за разработване на нишата на алтернативния туризъм  За целта обаче трябва да се обединят усилията на общинска администрация, неправителствени организации и активните граждани.

Основната задача на проекта беше да изгради ясна и точна визия за развитието на еко и селския туризъм, като важна алтернатива за стимулиране на заетостта и икономическото развитие в региона. Предварителната подготовка на екипа по проекта показа, че потенциалът на община Каолиново в тази насока е голям, но трябва да бъде изследван, обобщен и развит в подробна Стратегия за развитие и План за реализирането й.

Основните задачи, на които трябваше да се наблегне, включваха няколко важни работни срещи с представители на местната общност - общинска администрация, НПО, бизнеса и активните граждани, придружена с информационна кампания, която да повиши интереса към разработваната тематика.

За да бъде по-ефективно проучването, бяха сформирани три фокус групи, съставени от 7 - 9 експерта, обхващаща по един подсектор - „Инфраструктура, свързана с туризма", „Качество на човешките ресурси" и „Маркетинг". Оценката на слабите места определи да бъде поставен акцент върху няколко обучения - „Развитие на туристическата инфраструктура и организация на туристическия процес", „Основни принципи при разработката на бизнес план", „Развитието на човешките ресурси - ключ към успешно предприемачество", „Маркетинг на туристическите продукти - силни и слаби страни, перспективи за развитие", в които се включиха 60 участника от местната общност.

Много важна за ефективността на проекта беше следващата стъпка – проучвателните дейности - събиране на информация за наличните обекти на еко и селския туризъм,  използвани бяха някои от най-съвременните методи за изследване на нагласите във фокус-групи, разгледана беше и местната нормативна уредба и начините тя да бъде подобрена.

ПодготвенатаСтратегия за развитие на еко и селския туризъм и План за реализирането бяха многократно и детайлно обсъждани преди финализирането им. Заложено беше на две основни направления, в които да бъдат съсредоточени усилията на местните власти и общественост, за да се повиши многократно атрактивността на предлагания туристически продукт - създаване на Лудогорско еко училище за деца и младежи и Познавателен етнографски екопарк Мини Лудогорие „Кючук Делиорман". Успешното равитие трябва да се опре и на още два документа, разработени по проекта - Комуникационната стратегия и маркетинговия план на община Каолиново, с чиято помощ ще се промотира региона като непозната, но много красива и спокойна дестинация, предлагаща всички условия за семеен и познавателен туризъм.

Период на реализация: декември 2006 - юни 2007 г.


Галерия


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...