Проекти

Създаване на българо-румънски изследователски център за устойчиво развитие на туризма

Създаване на българо-румънски изследователски център за устойчиво развитие на туризма

  • Начало: 01.12.2007
  • Край: 30.11.2008

Проектът се финансира от програма ФАР „Трансгранично сътрудничество: България - Румъния” и се реализира от експерти на Сдружението подръководството на екипа от Висше училище Международен колеж в партньорство с румънската асоциация „Регионален център за развитие на човешките ресурси и социален мениджмънт”.

Описание

Дългогодишните усилия на експертите от Сдружение „МИМ” и Висше училище „Международен колеж” намериха своя израз в този проект, предоставяйки механизмите да се анализират възможностите, да се начертае посоките за развитие, да се създадат условия за нарастване на броя на малките и средни предприятия, които се ангажират пряко с разработване на алтернативен туристически продукт, да се провокира процеса на внедряване на иновативни технологии и решения в семейния бизнес.

Проект цели създаването на българо-румънски научен център за устойчив туризъм в трансграничния регион във всичките му форми като пилотен проект, интегриращ научен и проучвателен потенциал в региона и създаващ устойчиви трансгранични мрежи за трансфер на иновации и ноу-хау към малките и средни предприятия (МСП). Една от основните задачи на постоянно действащата структура на Центъра е да предоставя обучения за български и румънски предприемачи, работещи в сферата на туризма в региона как да стартират собствен бизнес, как да оптимизират производителността във фирмите си и как да предложат на пазара оптимално конкурентен туристически продукт.

Към настоящия момент вече е изградена мрежата от малки и средни туристически предприятия, собственици на туристически обекти, къщи за гости и заети в туризма от двете страни на долното течение на р. Дунав.

Създаденият в рамките на проекта Българо-румънския изследователски център, освен  че обединява усилията на изследователските, академичните и бизнес общностите в стремежа им към подобряване на туристическия продукт в Добруджа, също така за времето на своето съществуване се е утвърдил като постоянен средищен център за обмен на ноу-хау, опит и добри практики между български и румънски представители на целевите групи. Центърът оказва своята подкрепа и съдействие на предприемачите в областта за въвеждане в екслоатация на новодостиженията на науката в тази сфера, като напр. използване на възобновяеми енергийни източници, алтернативни източници на енергия, прокламира и подпомага развитиета на устойчивия туризъм. Също така Центърът служи като свързващо звено между изследователските звена на Висшето училище и малкия бизнес в региона.

Допълнителен плюс е възможността да се използват голям брой учебни материали - мултимедийни образователни системи и разработеният от екипа наръчник „Създаване на конкурентни туристически продукти в европейския регион Долен Дунав”. Екип от експерти от Висше училище „Международен колеж” внимателно изследваха образователните нужди на предприемачите и разработиха учебни планове по дисциплините „Устойчиво развитие” и „Устойчив маркетинг и електронна търговия”, които да отговарят на потребностите и да създават умения за конкурентоспособност в съвременните пазарни условия. Те намериха своето успешно приложение в организираните образователни курсове „Предприемачество в селския и еко туризма. Организация на малък хотел (къща за гости) в райони, предлагащи екотуризъм”, „Устойчиво развитие на еко и селския туризъм в защитени местности”, като целта беше да се обхванат не само действащи, или начинаещи предприемачи, а и децата, които са потенциала за развитие. Общият брой на обучените участници наброяваше 117, а получената подготовка и предизвиканият голям интерес, ни убеди, че това е само началото, едно наистина успешно начало.

В рамките на проекта стартира и специално научно издание - „Европейско списание за изследвания в туризма”, което да обобщава и представя най-новите тенденции, инова ционни решения и форми в създаването и реализирането на туристическия продукт в Европа.

Повече информация за проекта можете да откриете на уеб сайта -  http://cbctourism.ica-bg.org

Период на реализация: декември 2007 - ноември 2008 год.

Обща стойност на проекта: 120 332 евро.

Галерия


Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...